សេចក្ដីជូនដំណឹងផ្លូវការស្ដីពី លទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ១៩ លេីស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេស អាយុ ៦៥ឆ្នាំ នៅលេីនាវាទេសចរណ៍ Viking Cruise Journey

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ –​​