(វីដេអូ)៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលរស់នៅក្រុងសៀមរាប ស្តីពីស្ថានភាពជីវភាពរស់នៅ និងការងារប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃ