(វីដេអូ)៖ លោកជំទាវ អ៊ឹង កន្ថាផាវី អំពាវនាវដល់បុរសៗ ផ្តល់សិទ្ធសេរីភាពឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ស្ត្រី