ពិធីសច្ចាប្រណិធាន និងបំពាក់កន្សែងជូននវកាយរិទ្ធិ (ក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលស្រុកអង្គរធំ)