បទយកការណ៍ស្ដីពី មានសន្តិភាព មានការលើកកម្ពស់សមភាពយេនឌ័រ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ស្រី សន សាវីន