ក្រសួងអប់រំផ្អាកការសិក្សាជាបណ្តោះ​ អាសន្ននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងក្រុងសៀមរាប

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ចេមហួត

ភ្នំពេញ៖ក្រសួងអប់រំផ្អាកការសិក្សាជាបណ្តោះ​ អាសន្ននៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ពីថ្នាក់មតេយ្យសិក្សា ដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សានៅក្នុងក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។