សន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារ សាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្ត និងក្រុមចលនាស្រី ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅសម្រាប់អនុវត្តបន្តឆ្នាំ២០២០