(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីភាពរីកចម្រើននិងសក្តានុពលខេត្តតាកែវ