ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារអេស៊ីលីដា ភីអិលស៊ី៖ ការរាតត្បាតនៃវីរុសកូរ៉ូណា មិនអាចបង្អាក់គំរោងដំណើរការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រកម្មសិទ្ធិលើកដំបូងក្នុងទីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជានោះទេ