ពិធីប្រឡងប្រជែង ផ្នែកចំណេះដឹងទូទៅនៅវត្តប្រជាសង្គមភ្នំក្រពើ រវាងសិស្សានុសិស្សមកពីវិទ្យាល័យសម្តេចហ៊ុន សែន អង្គសុរភី និងវិទ្យាល័យព្រះបិតាជាតិ