ពិធីផ្សព្វផ្សាយសង្ឃប្រកាស អនុសំវច្ឆរមហាសន្និបាត មន្ត្រីសង្ឃ លើកទី២៨ ទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុ