កសិករមួយគ្រួសាររកចំណូលបានខ្ពស់ដោយការដាំបន្លែធម្មជាតិ គ្មានជាតិគីមី