(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៍ ប្រធានបទកិច្ចពិភាក្សាស្តីពី ការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងច្បាប់