សិក្ខាសាលាស្តីអំពីការពិគ្រោះយោបល់ទៅលើការងារដែលបានអនុវត្តឆ្នាំ២០១៩ លើកទិសដៅបន្តឆ្នាំ២០២០