បទអត្ថាធិប្បាយ៖ រួមគ្នាគិត រួមគ្នាធ្វើបញ្ចៀសផលវិបាកពីការរាតត្បាតជម្ងឺ Covid-19

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

បទអត្ថាធិប្បាយ៖ រួមគ្នាគិត រួមគ្នាធ្វើបញ្ចៀសផលវិបាកពីការរាតត្បាតជម្ងឺ Covid-19

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz