នាទីនារីរតនៈ៖ បទសម្ភាសន៍ ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា សូមជូន

នាទីនារីរតនៈ៖ បទសម្ភាសន៍ ស្រ្តីក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់

សហការផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា និង នាយកដ្ឋានព័ត៌មាននៃក្រសួងកិច្ចការនារី

ចាក់ផ្សាយ៖ វេលាម៉ោង៩ព្រឹក រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និង វិទ្យុវត្តភ្នំ FM105,70 MHz