(វីដេអូ)​ សម្តេចតេជោ៖ គ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ត្រូវកាត់បន្ថយការចំណាយរហូត៥០% លើកលែងតែ៣ក្រសួងប៉ុណ្ណោះ