(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន សូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើវប្បធម៌ជម្រាបសួរ និងប្រើប្រាស់ក្រមាខ្មែរ ដើម្បីបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19