កាំកុងត្រូលខេត្តកំពង់ឆ្នាំចុះពិនិត្យគុណភាពទំនិញនៅផ្សារលើ ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង