ពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សាលារៀន អាស់សាគីណះ មូហាំម៉ាត់ទី សែនជ័យ