ពិធីបើកសន្និបាតក្រសួងសុខាភិបាលលើកទី៤១​ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល