ឯកឧត្តម ថោង ខុន ចុះផ្សព្វផ្សាយវិធានការ៧ចំណុចជុំវិញដំណោះស្រាយគាំទ្រវិស័យទេសចរណ៍