សិង្ហបុរី៖ បុរសម្នាក់រងពិន័យជិត១លានដុល្លារ ដោយសារគេចវេះមិនបង់ពន្ធយានយន្ត