(វីដេអូ)៖ នាទីកសិកម្ម ក្រោមប្រធានបទ ជោគជ័យរបស់កសិករ ក្នុងការដាំដំណាំបន្លែតាមបច្ចេកទេសកសិកម្មដែលធន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ