ប្រទេសថៃព្យាករណ៍ថា នឹងអាចបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរ៦លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនេះ ព្រោះតែមេរោគរាតត្បាត COVID-19