វិចារណកថា៖ លើកទឹកចិត្តយុវជនចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ជាតិខ្មែរ

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសូមជូន

វិចារណកថា៖ លើកទឹកចិត្តយុវជនចូលរួមអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ជាតិខ្មែរ

អានដោយ៖ លោក ប៊ូ ម៉េងយូ

ផលិតដោយ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70MHz