លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្រ្ដៃយ៍រដ្ឋសភា នាថ្ងៃទី០៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​០៣ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០២០ —