(វីដេអូ)៖ ឯកអគ្គរាដ្ឋទូតកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជា៖ កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយ បានឈានដល់ដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ