(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ហង ជួនណារ៉ុន ធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពី ការរៀបចំទិវាជាតិអំណានលើកទី៥