បទយកការណ៍ៈ ក្រសួងសុខាភិបាលណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រុងប្រយ័ត្នពីមេរោគផ្លូវដង្ហើម(Covid-19)ប្រភេទថ្មី

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយកញ្ញាា  កង.មុន្នីរ៉ា