(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលើសេចក្តីប្រកាសរួម ស្តីពីការឆ្លងរំខានចូលហ្វ្រេកង់ស៍វិទ្យុបញ្ជាយន្តហោះនៅក្នុងដែនអាកាស