(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទនិយាយពីបណ្ណបើកបរយានយន្ត