(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ ព្រះសង្ឃមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការចូលរួមថែរក្សានូវសន្តិភាពរបស់ប្រទេស