(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយ តម្រូវឲ្យមានសុខដុមនីយកម្មរវាងជាតិសាសន៍ និងសាសនា