ព័ត៌មានជាសម្លេងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៨ និងម៉ោង១០ព្រឹក ថ្ងៃទី២៨ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២០  

ផលិតដោយអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា