(វីដេអូ)៖ ពិធីបើកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារកសិកម្មឆ្នាំ២០១៩