(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ដឹកនាំកិច្ចពិភាក្សាទី១ នៃសន្និបាតរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ