(វីដេអូ)៖ ជប៉ុនផ្តល់សម្ភារៈបរិក្ខារវេជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់បម្រើរឲ្យការការពារ និងឆ្លើតតបការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19