(វីដេអូ)៖ សកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់និស្សិតខ្មែរ នៅសាកលHuazhong University of Sciences and Technology, ក្រុងអ៊ូហាន ស្តីអំពីស្ថានភាពរស់នៅ និងសុខទុក្ខនាពេលបច្ចុប្បន្ន