ផលិតផលក្លែងក្លាយចំនួន២២មុខប្រមាណជាង៨តោនត្រូវបានកំទេចចោល