សូមអញ្ជើញទស្សនា សកម្មភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​បងប្អូននិស្សិត​សាកលHuazhong University of Sciences and Technology,​ ក្រុង​អ៊ូហាន​ អំពីស្ថានភាពរស់នៅនិងសុខទុក្ខរបស់ប្អូនៗនាពេលបច្ចុប្បន្ន