(វីដេអូ)៖ កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់យល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកប្រធានបទ បណ្ណបើកបរយានយន្ត