គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាគាំទ្រអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលចាត់ទុកការរីករាលដាលនៃcovid19ក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន និងជាក្តីកង្វល់អន្តរជាតិ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោក ចេម ហួត

ខាងក្រោមនេះ​គឺជា​សេចក្តីថ្លែងការណ៏ទាំងស្រុងរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា