រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសារាចរស្តីពីការរៀបចំទិវាវប្បធម៌៣មីនា លើកទី២២ ឆ្នាំ២០២០

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត