(វីដេអូ) សម្តេចតេជោ៖ ៤១ឆ្នាំហើយ យើងមិនដែលយកពន្ធដីកសិកម្មពីកសិករទេ បើគណបក្សប្រជាជនកាន់អំណាច១០០ឆ្នាំទៀត ក៏នៅតែមិនយកពន្ធលើដីធ្លីកសិករដែរ