(វីដេអូ) សម្តេចតេជោសង្ឃឹមថា ប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាដើម្បីការពារសន្តិភាពនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា