(វីដេអូ)៖ ក្រសួងកសិកម្ម ប្រារព្ធកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងសហគមន៍កសិកម្មឆ្នើមឆ្នាំ២០២០