(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម គន់ គីម បើកិច្ចប្រជុំបូកសរុបរបាយការណ៍ការងារគ្រោះមហន្តរាយឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារ២០២០ ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំ