(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ថោង ខុន ជម្រុញឲ្យយុវជនស្រលាញ់សន្តិភាព ជួយបំផុសឲ្យមានចលនាទេសចរណ៍ក្នុងស្រុកកាន់តែខ្លាំង