វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីច្បាប់ និងឯកសារក្បួននីតិវិធីប្រតិបត្តិការរបស់មន្ត្រី ភ្នាក់ងារនគរបាលយុត្តិធម៌